ประกันภัย ไซเบอร์ จากกรุงเทพประกันภัย

อุ่นใจในการใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยประกันภัยไซเบอร์
เพื่อคนยุคดิจิทัล คุ้มครองเมื่อเกิดภัยในโลกออนไลน์

ประกันภัย ไซเบอร์
จากกรุงเทพประกันภัย

อุ่นใจในการใช้อินเทอร์เน็ต
ด้วยประกันภัยไซเบอร์เพื่อคนยุคดิจิทัล

แผนประกัน

BKI | ประกันภัย ไซเบอร์
+
1,150฿
BKI | ประกันภัย ไซเบอร์
+
500฿
BKI | ประกันภัย ไซเบอร์
+
200฿

ข้อมูลส่วนบุคคล / Personal

Your order

Product Subtotal
BKI | ประกันภัย ไซเบอร์ | 200THB
  × 1
200฿
Subtotal 200฿
Total 200฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
4. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้น

1. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
2. กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ไม่คุ้มครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท
3. ไม่คุ้มครองกรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัยให้รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงินบัญชีธนาคารออนไลน์ (e-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ไปใช้ในทางทุจริต
4. ไม่คุ้มครองความเสียหาย หลังจากบัตรชำระเงินของผู้เอาประกันภัยสูญหาย
5. ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการเงิน
6. ไม่คุ้มครองการถูกฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้บุคคลภายนอกก่อนได้รับสินค้าหรือบริการ
7. ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล การเสี่ยงโชค สินค้าดิจิทัล ตั๋วหรือบัตรกำนัล สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ ยาเสพติด เป็นต้น

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น
- ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- สามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย